Bäh, Schäpken, bäh!

Line
Melodie - Aus Niedersachsen
Line

-

Bäh, Schäpken, bäh!
Dat Schäpken leep in Klee,
De stodt sik an en Steeneken,
Do deh em weh sien Beeneken,
Do schrie dat Schäpken: Bäh!

2. Bäh, Schäpken, bäh!
Dat Schäpken leep in Klee,
Do stodt sik an en Stökkelken,
Do de em weh sien Köppelken,
Do schrie dat Schäpken: Bäh!

3. Bäh, Schäpken, bäh!
Dat Schäpken leep in Klee,
Do stodt sik an en Strükkelken,
Do deh em weh sien Bükkelken,
Do schrie dat Schäpken: Bäh!

Line

Line