Trina

Line
Melodie -
Line

Plattdeutsch aus Friesenland

Trina, kumm mal vör de Döör,
Kumm mal'n beten rut!
Ik will di wat Nees vertelln
Un du büst miene Bruut.

2. Nee, dat warr ik blieven laten,
Moder paßt uns op.
All de Döörn de sünd verdslaten,
Un keen Minsch kann rop.

3. Tööf, ik will de Ledder hal'n,
De an'n Hauböhn steiht.
De will ik an't Finster setten,
Wat na Straat nät geiht.

4. Doch de Olsch, de harr wat markt,
Se keem de Stuuv herut!
Tööf, di schall de Düvel hal'n
Un Trina diene Bruut.

5. Hans de dach, de Düvel keem
Un dat seeg ok meist so ut.
He leet Strümp un Tüffel stahn
Un sprüng ut't Finster rut.

6. So rönn de den Hoff henlang,
Un denn to'n Doorweg rut.
Sien Büx de blev up't Heck behang'n,
Un dat seeg putzig ut.

Line

| Liederverzeichnis | Home Page Robokopp |Home Page Musica|
Line