Dry bones

Line
Melody -
Line

Down in de valley de sperrit spoke:
'Zekul, go prophesy.
An 'Zekul saw de valley full o' dead man's bones
An' every bone was dry.

Chorus:
Dry bones gwinea gather in de mornin',
Come together an' rise an' shine.
Dry bones gwinea gather in de valley,
An' some o' dem bones is mine.

2. Sperrit told 'Zekul call de four winds forth
An' breathe on de bones all slain.
Behold be beard a noise, every bone to his bone
Come together an' lived again.
Chorus:

3. De graves all opened an' de bones took breath,
An' de skin covered over again,
And dey stood on dey feet like de army o' my Lawd.
Oh, de bones was livin' men!
Chorus:

4. Some of dem bones is my mother's bones,
Come together for to rise an' shine.
Some o' dem bones is my father's bones,
An' some o' dem bones is mine.
Chorus:

5. Some o' dem bones gwinea make me laugh,
Come together for to rise an' shine.
Some o' dem bones gwinea make me weep,
'Cause some o' dem bones is mine.
Chorus:

Line

Line